SisällöntuottajanaToteuttajanaYksin toteutetut

Ken­ne­lin ko­ti­si­vut

Sa­vi­nii­tyn ken­ne­lil­lä oli iki­van­hat ko­ti­si­vut. Ken­ne­lin omis­ta­ja oli aja­tel­lut itse teh­dä uu­det si­vut, mut­ta kii­rei­den­sä vuok­si hä­nel­lä ei ol­lut sii­hen kos­kaan ai­kaa. Vii­mein so­vit­tiin, että uu­den si­vus­ton teen­kin minä. 🙂

Sa­vi­nii­tyn ken­nel

6/2015 – 8/2015
Roo­li: Web de­ve­lo­per / si­säl­lön­tuot­ta­ja
Ti­laa­ja: Mar­ket­ta Tans­ka­nen (Sa­vi­nii­tyn ken­nel)
Si­vus­to: sa​vi​nii​tyn​ken​nel​.tk

Tut­tu ai­he­pii­ri = jou­he­va pro­jek­ti

Suun­nit­te­lin ja to­teu­tin ken­ne­lil­le uu­den si­vus­ton HTML-, CSS- ja Ja­vaSc­ript-kie­lil­lä kä­sin koo­daa­mal­la. Asia­kas ha­lusi pääs­tä eroon en­ti­ses­tä kal­liis­ta web­ho­tel­lis­ta, jo­ten han­kin si­vus­toa var­ten il­mai­sen web­ho­tel­lin ja verk­ko­tun­nuk­sen. Tein myös You­Tu­be-ka­na­van asiak­kaan sa­tun­nai­sia vi­deo­li­säyk­siä var­ten. Asia­kas toi­mit­ti suu­rim­man osan teks­teis­tä ja ku­via, jois­ta muok­ka­sin si­vuil­le so­pi­via. Si­säl­töä oli ole­mas­sa pal­jon, jo­ten si­vus­tos­ta tuli mel­ko laa­ja.

Tämä pro­jek­ti oli mi­nul­le eri­tyi­sen mie­lui­sa, kos­ka tun­sin ai­he­pii­rin niin hy­vin: Olen it­se­kin pit­kän lin­jan koi­ra­har­ras­ta­ja. Mi­nun oli help­po suun­ni­tel­la si­vus­to, kos­ka tie­sin, mil­lais­ta si­säl­töä käyt­tä­jät si­vuil­ta et­si­vät. Asian­tun­te­muk­se­ni vuok­si en myös­kään tar­vi­nut asiak­kaal­ta kaik­kea si­säl­töä, vaan pys­tyin et­si­mään puut­tu­vat tie­dot itse ver­kos­ta.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toi­min­nal­li­suuk­sia

  • Tie­toa ken­ne­lin omis­ta­jas­ta, koi­ris­ta ja kas­va­teis­ta
  • Koi­rien su­ku­tau­lut
  • Koi­rien ku­va­gal­le­riat
  • In­te­rak­tii­vi­nen Google-kart­ta, jo­hon on mer­kit­ty ken­ne­lin si­jain­ti

Asiak­kaan kom­ment­ti pro­jek­tis­ta

Yh­teis­työ Si­nin kans­sa oli su­ju­vaa ja ren­toa. Aihe oli kum­mal­le­kin tut­tu, jo­ten olim­me sa­moil­la aja­tus­lin­joil­la heti alus­ta al­kaen. Sini täyt­ti kaik­ki toi­vee­ni si­vu­jen suh­teen juu­ri niin kuin ha­lusin­kin. Toi­si­naan hän jopa au­kai­si uusia mah­dol­li­suuk­sia, mi­ten esit­tää asiat.

Vies­tin­tä su­jui jous­ta­vas­ti: mi­hin ai­kaan päi­väs­tä vain, eikä si­dot­tu­na pel­käs­tään sil­mäk­käin ta­paa­mi­siin. Pää­asias­sa lä­he­tim­me What­sApp-vies­te­jä tai chat­tai­lim­me Face­boo­kin Mes­sen­ge­ris­sä. Vies­tin­tä oli hy­vin su­ju­vaa: Heti, kun tuli jo­kin aja­tus, ideat saa­tiin no­peas­ti ko­kei­luun.

Olen eh­dot­to­man tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Ai­kai­sem­min en ol­lut edes hok­san­nut esi­mer­kik­si You­Tu­ben käyt­tä­mis­tä si­vuil­la. Itse si­vus­to on sel­keä ja yk­sin­ker­tai­nen – It­sel­lä­ni on ta­pa­na lii­kaa ko­ris­tel­la asioi­ta ja lö­pis­tä yli­mää­räi­siä, tur­hia asioi­ta.

Ai­ka­tau­lu oli hyvä ja no­pea, ot­taen huo­mioon omat kii­ree­ni ja hi­tau­te­ni toi­mit­taa ma­te­ri­aa­lia Si­nil­le. Yleen­sä Si­nin muis­tu­tus sai mi­nut kyl­lä ak­ti­voi­tu­maan it­se­kin toi­mi­maan.

Kyl­lä oli­sin val­mis uu­teen­kin pro­jek­tiin, mitä teh­täi­siin? Hal­tin ja In­kun blo­gi? Suo­sit­te­len Si­niä heti, jos kuu­len jon­kun tar­vit­se­van vas­taa­vaa apua.

Mar­ket­ta Tans­ka­nen, koi­ran­kas­vat­ta­ja

Ha­luat­ko tie­tää li­sää?