ToteuttajanaYksin toteutetut

Har­joi­tus­yri­tyk­sen kotisivut

Ke­hi­tin verk­ko­si­vus­ton Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun lii­ke­ta­lou­den opis­ke­li­joi­den harjoitusyritykselle.

Smar­tic

11/2015 – 12/2015
Roo­li: Web developer
Ti­laa­ja: Smar­tic oy
Si­vus­to: smar​ticoy​.tk

No­peas­ti maaliin

Asiak­kaal­la oli val­mii­na vi­su­aa­li­nen suun­ni­tel­ma, jon­ka poh­jal­ta koo­da­sin si­vus­ton HTML- ja CSS-kie­lil­lä. Han­kin myös il­mai­sen si­vu­ti­lan ja verk­ko­tun­nuk­sen. Ai­ka­tau­lu oli tiuk­ka, mut­ta pro­jek­ti hoi­tui on­nek­si hel­pos­ti ja no­peas­ti: Asia­kas toi­mit­ti kaik­ki ma­te­ri­aa­lit ajois­sa ja oli ta­voi­tet­ta­vis­sa tar­peen mukaan.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa yri­tyk­ses­tä ja sen työntekijöistä
  • Tie­toa tuot­teis­ta ja palveluista

Asiak­kaan kom­ment­ti projektista

– Mi­ten yh­teis­työ ylei­ses­ti sujui?
Yh­teis­työ su­jui mie­les­tä­ni hy­vin. Saim­me no­peas­ti yh­tey­den Si­niin aina kun tar­vis ja asiat hoi­tui­vat ku­ten so­vit­tu. Ei moittimista!

– Mi­ten vies­tin­tä sujui?
Vies­tin­tä su­jui moit­teet­to­mas­ti What­sAp­pin kaut­ta. Ky­sei­nen oh­jel­ma luul­ta­vas­ti no­peut­ti vies­tin­tääm­me ja näin vauh­dit­ti työ­tä mukavasti.

– Olit­te­ko tyy­ty­väi­siä lopputuotteeseen?
Kyl­lä olim­me tyy­ty­väi­siä, vaik­ka­kin olim­me aja­tel­leet vä­hän eri­lais­ta si­vus­toa, mut­ta te­ki­jän tai­to­jen ja ai­ka­tau­lun mu­kaan men­tiin. Saim­me hy­vin sa­man tyy­li­sen si­vus­ton kui­ten­kin kasaan.

– Py­syt­tiin­kö ai­ka­tau­lus­sa? Toi­mi­tet­tiin­ko tuo­te ajoissa?
Ai­ka­tau­lus­sa py­syt­tiin ki­vas­ti ja tuo­te oli val­mis ajoissa.

– Oli­sit­te­ko tä­män ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la val­mii­ta te­ke­mään yh­teis­työ­tä kans­sa­ni myös jon­kun toi­sen pro­jek­tin parissa?
Kyl­lä oli­sim­me, yh­teis­työ su­jui niin mukavasti.

– Suo­sit­te­li­sit­te­ko yh­teis­työ­tä kans­sa­ni jol­le­kin muulle?
Kyllä. 

Kai­sa Ylitalo

Ha­luat­ko tie­tää lisää?