ProjektipäällikkönäSisällöntuottajanaTiimin kanssaToteuttajana

Aka­tee­mi­sen yh­dis­tyk­sen kotisivut

Aka­tee­mi­nen yh­dis­tys tar­vit­si verk­ko­si­vus­ton vies­tin­tän­sä tuek­si. To­teu­tim­me si­vus­ton kol­men hen­gen tii­mi­nä erään tra­de­no­mi-kou­lu­tuk­seen lit­ty­vän kurs­sim­me harjoitustyönä.

Uni­bugs

10/2015 – 6/2016
Roo­li: Pro­jek­ti­pääl­lik­kö / web de­ve­lo­per / sisällöntuottaja
Ti­laa­ja: Hyön­teis­ta­lou­den aka­tee­mi­nen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys ry (Uni­bugs)
Si­vus­to: uni​bugs​.fi

Mu­ka­na tiimissä

Ikui­suus­pro­jek­ti, joka vii­mein valmistui

Suun­nit­te­lim­me ja to­teu­tim­me dy­naa­mi­sen verk­ko­si­vus­ton PHP‑, HTML‑, XML‑, CSS- ja Ja­vaSc­ript-kie­lil­lä sekä Boot­strap-ke­hyk­sel­lä. Työs­ken­te­lim­me kol­men hen­gen tii­mi­nä. Vas­ta­sin pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja si­vus­ton ra­ken­teen ja ul­koa­sun suun­nit­te­lus­ta sekä to­teut­ta­mi­ses­ta. Koos­tin myös oh­je­kir­jan si­vus­ton yl­lä­pi­toa varten.

Pro­jek­ti ve­nyi koh­tuut­to­man pit­käk­si yh­den tii­min­jä­se­nen mui­den kii­rei­den ja asiak­kaan ma­te­ri­aa­lin­toi­mi­tus­vai­keuk­sien vuok­si. Kos­ka ky­sees­sä oli tut­kin­toom­me kuu­lu­van pa­kol­li­sen kurs­sin har­joi­tus­työ, muut tii­min­jä­se­net ei­vät voi­neet teh­dä kii­rei­sen tii­mi­läi­sen töi­tä ja näin no­peut­taa pro­jek­tin val­mis­tu­mis­ta. Si­vus­to saa­tiin kui­ten­kin vii­mein val­miik­si ja julkaistua.

Si­vus­ton kes­kei­siä si­säl­tö­jä ja toiminnallisuuksia

  • Tie­toa yh­dis­tyk­ses­tä, sen toi­mi­hen­ki­löis­tä ja ai­hees­ta yleensä
  • Lo­ma­ke, jon­ka kaut­ta voi liit­tyä jäseneksi
  • Iso ku­va­ka­rusel­li etusivulla
  • Facebook‑, Twit­ter- ja Instagram-syötteet
  • Kir­jau­tu­mi­nen ylläpitäjälle
  • Täy­del­li­nen skaa­lau­tu­vuus kaik­kiin näytönkokoihin

Ha­luat­ko tie­tää lisää?