Tervetuloa tutkimaan portfolio­tani!

Olen Sini Pau­lii­na, juu­ri val­mis­tu­nut IT-tra­de­no­mi. Näil­lä si­vuil­la esit­te­len te­ke­miä­ni pro­jek­te­ja ja ker­ron osaa­mi­ses­ta­ni sekä kou­lu­tus- ja työ­his­to­rias­ta­ni. Jos ha­luat ky­syä li­sä­tie­to­ja tai tar­jo­ta mi­nul­le töi­tä tai pro­jek­tia, ota yh­teyt­tä! 🙂 Muus­sa ta­pauk­ses­sa rul­laa alas­päin ja tu­tus­tu mi­nuun tar­kem­min.

Pähkinän­kuoressa

Hei! Minä olen Sini Pau­lii­na, in­no­kas front­ti­koo­da­ri ja koi­rien ys­tä­vä. 🙂 Olen asu­nut Tam­pe­reel­la vuo­des­ta 2008 asti, mut­ta alun pe­rin olen ko­toi­sin Poh­jois-Poh­jan­maal­ta Yli­vies­kas­ta.

Koulutus

Val­mis­tuin tra­de­no­mik­si (tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kou­lu­tus, web-pal­ve­lut) huh­ti­kuus­sa 2018. Li­säk­si olen suo­rit­ta­nut yli­op­pi­las­tut­kin­non, kak­si muu­ta toi­sen as­teen tut­kin­toa, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan pe­rus­kou­lu­tuk­sen ja hy­gie­nia­pas­sin. Lue li­sää kou­lu­tuk­ses­ta­ni.

Työkokemus

Web de­sig­ne­rin töi­tä olen teh­nyt vuo­des­ta 2015 asti. Olen suun­ni­tel­lut ja to­teut­ta­nut usei­ta pie­niä verk­ko­si­vu­pro­jek­te­ja sekä yk­sin että osa­na 2 – 4 hen­gen tii­miä. Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na fes­ta­reil­la ja muis­sa ta­pah­tu­mis­sa olen toi­mi­nut vuo­des­ta 2017 asti. Näi­den li­säk­si olen teh­nyt eri­lai­sia asia­kas­pal­ve­lu­töi­tä, muun muas­sa li­pun­myy­jä­nä, eläin­kau­pan myy­jä­nä ja par­tu­ri-kam­paa­ja­na. Se­laa työ­his­to­ri­aa­ni tai vil­kai­se te­ke­miä­ni pro­jek­te­ja.

Vahvuudet

Eni­ten mi­nua kiin­nos­taa front-end -ke­hi­tys. Vah­vim­pia osaa­mi­sa­luei­ta­ni ovat WordPress ja käyt­tä­jä­kes­kei­nen suun­nit­te­lu. Tek­nii­kois­ta hal­lit­sen par­hai­ten HTML- ja CSS-kie­let sekä Boot­strap-ke­hyk­sen, mut­ta WordPress-tee­man­ke­hi­tyk­ses­sä tar­vit­ta­vat oh­jel­moin­ti­kie­let, PHP ja Ja­vaSc­ript, sekä Sass-tyy­lioh­je­kie­li ovat myös mi­nul­le tut­tu­ja. Laa­jen­taak­se­ni osaa­mis­ta­ni opis­ke­len täl­lä het­kel­lä Reac­tia. Tu­tus­tu tar­kem­min tai­toi­hi­ni.

Harrastukset

Va­paa-ajal­la­ni tou­huan oman koi­ra­ni kans­sa ja säi­den sal­lies­sa li­säk­si geo­kät­köi­len ja met­säs­tän Poké­mo­ne­ja. It­se­puo­lus­tus­la­jien har­joit­te­lun aloi­tin vuon­na 2013 Bu­jin­kan budo tai­jut­sun ja Sens­hi­don al­keis­kurs­seil­la. Li­säk­si olen osal­lis­tu­nut useil­le it­se­puo­lus­tus­se­mi­naa­reil­le. Tut­kai­le suo­rit­ta­mia­ni kurs­se­ja.

Työnantajieni kommentteja

Miksi minä olisin hyvä lisä teidän tiimiinne?

Opin mielelläni uutta.

Seu­raan web-ke­hi­tyk­sen tren­de­jä ja py­rin ke­hit­ty­mään koko ajan.

Minuun voi luottaa.

Hoi­dan työ­teh­tä­vä­ni huo­lel­li­ses­ti lop­puun asti ja nou­da­tan so­vit­tu­ja ai­ka­tau­lu­ja.

Olen nörtiksi poikkeuksellisen sosiaalinen.

Tu­len erin­omai­ses­ti toi­meen niin työ­to­ve­rei­den kuin asiak­kai­den­kin kans­sa. 🙂

Asiakkaideni kommentteja

Kiinnostuitko?